Đăng tin Liên hệ Liên hệ

Bán biệt thự Chùa Hà Quận Cầu Giấy Share on Facebook Share on Twitter Share on trello Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr

Bán nhà siêu đẹp ở Cầu Giấy

Bán nhà siêu đẹp ở Cầu Giấy

### AUTOFILL PROFILES ###,,,,,,

Profile ID,Name,Site,Hotkey,,,

c7, Tắt Autofill,,,,,

c1,Đăng Tin,,,,,

c4,Đăng Nhập,,,,,

c3,Đăng ký,,,,,

c6,sandatviet.net,,,,,

### AUTOFILL RULES ###,,,,,,

Rule ID,Type,Name,Value,Site,Mode,Profile

r898,0,"Họ

Design_by_thienkhoi.com|txtLastname","Phan","",0,c3

r897,0,"Tên

BY_thienkhoi.com|txtFirstname","Hoài Linh","",0,c3

r717,0,"Tên Đầy Đủ

Design_by_thienkhoi.com|Nhậptên|hoten|txtTendaydu|^tendaydu$|Real_name|FullName|displayname|full_name|^realtor_name$|tendaydu|field_contact_name\[und\]\[0\]\[value\]|^display_name$","Phan Hoài Linh","",0,c3

r910,0,"Ngày Sinh

Design_by_thienkhoi.com|txtBirthDate|birthday","18/07/1996","",0,c3

r776,0,"CMND

Design_by_thienkhoi.com|CMND|^cmnd$","0888888888","",0,c3

r750,0,"Tên Đăng Nhập

Design_by_thienkhoi.com|Tên đăng nhập|account|txtUser|user_login|vb_login_username|realtor_login|login|txtHT|tentaikhoandk|taikhoandn|^name$|^username$|^user_name$|^realtor_login$|^properties\.username$|account","phanlinh1807","",0,c3

r718,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|Địa chỉ email|Nhập email|email để đăng nhập |^Email$|email1|email2|txt_email|txtRegisterEmail|properties\.email|txtEmail|user_email|login|emaildk|email liên lạc|mail","phanlinh1807@gmail.com","",0,c3

r1362,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|^email$","phanlinh1807@gmail.com","",1,c3

r720,0,"Số Điện Thoại 1

|Điện thoại|Số điện thoại|dienthoai|phone|Mobile|txtDidong|phone1|dienthoais|txt_fone\[\]","0888888888","",0,c3

r793,0,"Số Điện Thoại 2

|^phone2$|txtPhone","0888888888","",0,c3

r721,1,"Mật Khẩu

Design_by_thienkhoi.com|Nhập mật khẩu|txtPassword|Password|matkhau|user_pass|passwd|^Password$|txtPass|passw1|passw2|txt_pass|txt_repass|confirm_pasword","khakaka7","",0,c3

r729,0,"Địa Chỉ

Design_by_thienkhoi.com|Diachi|Address|txtAddress|txtStreet|txtDiachi|txtDiadiem|Product.Adress","Từ Liêm","",0,c3

r806,2,"thienkhoi.com

|register_province","1","",0,c3

r354,0,"Tên Truy Cập

Design_by_thienkhoi.com|Tên đăng nhập|account|Tên đăng nhập|^account$","phanlinh1807","",0,c4

r296,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|Email|txtUserName|UserName","phanlinh1807@gmail.com","",0,c4

r410,0,"Điện Thoại

Design_by_thienkhoi.com|^UserName$|^46$|Mobile|txt_fone\[\]|txtDidong|phone|phone1|dienthoai","0888888888","",0,c4

r291,1,"Mật Khẩu

Design_by_thienkhoi.com|Mật khẩu|txtPassword|Password|matkhau|user_pass|passwd|^Password$|txtPass|txt_pass","khakaka7","",0,c4

r293,3,"Thienkhoi.com

Design_by_thienkhoi.com|chkRemember","1","",0,c4

r358,3,"Thienkhoi.com

Design_by_thienkhoi.com|input[type=""checkbox""]","1","",0,c4

r104,0,"Tiêu Đề

|tieu_de|tiêu đề|tieude|Tiêu đề tin đăng|Title|what|title|txtTitle|subject|Tiêu đề|producttitle20180807|Tiêu đề|^displayname$|subject|Tên ngắn gọn|properties-short_name"",""Tiêu đề"","""",0,","Cần bán nhà mặt phố Lê Hồng Phong, Ba Đình 50m2, 5 tầng, 16 tỷ.","",0,c1

r106,0,"Nội Dung

Nội Dung

|noidung|noi dung tin|Nội dung tin|Nội Dung|Description|\bnicEdit-main\b|^cke_25$|textdes|tomtat|noi_dung|posting_data\[details\]|BodyFocused|Description|Product\.Note|Nội dung tin|^txtComment$|noidung|txtDescription","Vị trí đẹp:

- Trung tâm Ba Đình, Gần Lăng Bác.

- Vị trí đỉnh cao khách du lịch khắp năm châu hội tụ phù hợp quảng cáo thương hiệu lớn.

- Diện tích: 50m2 x 5 tầng,  Sổ đỏ chính chủ, pháp lý sạch.

- Giá: 16 tỷ ( Có thương lượng ).

Miễn môi giới và trung gian..!

Liên hệ Khá: 0888888888.

(Liên hệ để được tư vấn, xem nhà hoàn toàn miễn phí).

Tôi đang có rất nhiều căn nhà với nhiều phân khúc khác nhau.","",0,c1

r117,0,"Diện Tích

|dientich|txtDientich|txtArea|dien_tich|Area|Vui lòng nhập Diện tích đất|size|^posting_data\[xd\]$|dientich|Ads\.Ads_Area|posting_data\[area\]","50","",0,c1

r623,0,"Giá

|Gia|Ads\.Ads_Price|posting_data\[price\]|afterkeydown|^price$|gia|^price$|price|^gia$|gia|Giá","16000000","",0,c1

r123,0,"Số Tầng

|sotang|Số tầng|solau|floors|^Floor$|posting_data\[floor\]|Tầng/Lầu|txtFloorNumbers","5","",0,c1

r124,0,"Số Phòng Ngủ

|sophong|^Rooms$|posting_data\[room\]|txtRoomNumber|Product\.Room|^room$","3","",0,c1

r125,0,"Số Toilet

|sotoilet|Toilets|posting_data\[wc\]|txtToiletNumber|Product\.Toilet|^toilet$","3","",0,c1

r127,0,"Mặt Tiền

|mattien|posting_data\[kv\]|txtWidth|chieungang|txtWide|Product\.Width|^frontend$|^c_rong$","5","",0,c1

r518,0,"Đường Trước Nhà

|txtDuongtruocnha|duongrong|^Ads\.DuongVao$|txtLandWidth|txtRoadWide|^roadin$|^Product\.Street$|^posting_data\[road\]$","4","",0,c1

r126,0,"Địa Chỉ

|diachi|Địa chỉ|txtDiadiem|^txtAddress$|posting_data\[address\]|address|^Địa chỉ$|txtAddress","Từ Liêm","",0,c1

r108,0,"Tên Liên Hệ

|tenlienhe|Tên liên hệ|lienhe|Vui lòng nhập Người liên hệ","Phan Linh","",0,c1

r365,0,"Điện Thoại

|^phone$|ContactMobileFocused","0888888888","",1,c1

r109,0,"Điện Thoại

|dienthoai|^Ads\.Mobile$","0888888888","",0,c1

r122,2,"thienkhoi.com

|Đơn vị|donvi|loaibds|1|cachtinh|Loại tin|tinh|loaitin|phaply|^ddlKind$|^cbxLegal$","Tổng diện tích","",0,c1

r624,2,"thienkhoi.com

|^Ads\.Ads_Currencies$|Donvi|Đơn vị","Triệu","",0,c1

r625,2,"thienkhoi.com

|^Ads\.Ads_Unit$","Tổng diện tích","",0,c1

r1338,2,"thienkhoi.com

|^cbxMoneyType$|^cboUnitPost$","""1""","",0,c1

r1404,2,"thienkhoi.com

|^ddlStreets$|^cboDirectionPost$|^cboBalconDirection$","""0""","",0,c1

r382,3,"thienkhoi.com

|^thuong_luong$|^chinhchu$|chinhchu|xehoi|santhuong|phongan|nhabep","1","",0,c1

r1416,3,"thienkhoi.com

|^appliances$","100","",0,c1

r1418,3,"thienkhoi.com

|^type2$","1000","",0,c1

### AUTOFILL OPTIONS ###,,,,,,

advanced,"[]",,,,,

exceptions,"[]",,,,,

textclips,"[]",,,,,

variables,"[]",,,,,

backup,0,30,,,,

manual,0,,,,,

delay,0,1,,,,

labelmatch,0,,,,,

overwrite,0,,,,,

vars,1,,,,,

sound,1,,,,,

voice,0,

### AUTOFILL PROFILES ###,,,,,,

Profile ID,Name,Site,Hotkey,,,

c7, Tắt Autofill,,,,,

c1,Đăng Tin,,,,,

c4,Đăng Nhập,,,,,

c3,Đăng ký,,,,,

c6,sandatviet.net,,,,,

### AUTOFILL RULES ###,,,,,,

Rule ID,Type,Name,Value,Site,Mode,Profile

r898,0,"Họ

Design_by_thienkhoi.com|txtLastname","Phan","",0,c3

r897,0,"Tên

BY_thienkhoi.com|txtFirstname","Hoài Linh","",0,c3

r717,0,"Tên Đầy Đủ

Design_by_thienkhoi.com|Nhậptên|hoten|txtTendaydu|^tendaydu$|Real_name|FullName|displayname|full_name|^realtor_name$|tendaydu|field_contact_name\[und\]\[0\]\[value\]|^display_name$","Phan Hoài Linh","",0,c3

r910,0,"Ngày Sinh

Design_by_thienkhoi.com|txtBirthDate|birthday","18/07/1996","",0,c3

r776,0,"CMND

Design_by_thienkhoi.com|CMND|^cmnd$","0888888888","",0,c3

r750,0,"Tên Đăng Nhập

Design_by_thienkhoi.com|Tên đăng nhập|account|txtUser|user_login|vb_login_username|realtor_login|login|txtHT|tentaikhoandk|taikhoandn|^name$|^username$|^user_name$|^realtor_login$|^properties\.username$|account","phanlinh1807","",0,c3

r718,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|Địa chỉ email|Nhập email|email để đăng nhập |^Email$|email1|email2|txt_email|txtRegisterEmail|properties\.email|txtEmail|user_email|login|emaildk|email liên lạc|mail","phanlinh1807@gmail.com","",0,c3

r1362,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|^email$","phanlinh1807@gmail.com","",1,c3

r720,0,"Số Điện Thoại 1

|Điện thoại|Số điện thoại|dienthoai|phone|Mobile|txtDidong|phone1|dienthoais|txt_fone\[\]","0888888888","",0,c3

r793,0,"Số Điện Thoại 2

|^phone2$|txtPhone","0888888888","",0,c3

r721,1,"Mật Khẩu

Design_by_thienkhoi.com|Nhập mật khẩu|txtPassword|Password|matkhau|user_pass|passwd|^Password$|txtPass|passw1|passw2|txt_pass|txt_repass|confirm_pasword","khakaka7","",0,c3

r729,0,"Địa Chỉ

Design_by_thienkhoi.com|Diachi|Address|txtAddress|txtStreet|txtDiachi|txtDiadiem|Product.Adress","Từ Liêm","",0,c3

r806,2,"thienkhoi.com

|register_province","1","",0,c3

r354,0,"Tên Truy Cập

Design_by_thienkhoi.com|Tên đăng nhập|account|Tên đăng nhập|^account$","phanlinh1807","",0,c4

r296,0,"Địa Chỉ Email

Design_by_thienkhoi.com|Email|txtUserName|UserName","phanlinh1807@gmail.com","",0,c4

r410,0,"Điện Thoại

Design_by_thienkhoi.com|^UserName$|^46$|Mobile|txt_fone\[\]|txtDidong|phone|phone1|dienthoai","0888888888","",0,c4

r291,1,"Mật Khẩu

Design_by_thienkhoi.com|Mật khẩu|txtPassword|Password|matkhau|user_pass|passwd|^Password$|txtPass|txt_pass","khakaka7","",0,c4

r293,3,"Thienkhoi.com

Design_by_thienkhoi.com|chkRemember","1","",0,c4

r358,3,"Thienkhoi.com

Design_by_thienkhoi.com|input[type=""checkbox""]","1","",0,c4

r104,0,"Tiêu Đề

|tieu_de|tiêu đề|tieude|Tiêu đề tin đăng|Title|what|title|txtTitle|subject|Tiêu đề|producttitle20180807|Tiêu đề|^displayname$|subject|Tên ngắn gọn|properties-short_name"",""Tiêu đề"","""",0,","Cần bán nhà mặt phố Lê Hồng Phong, Ba Đình 50m2, 5 tầng, 16 tỷ.","",0,c1

r106,0,"Nội Dung

Nội Dung

|noidung|noi dung tin|Nội dung tin|Nội Dung|Description|\bnicEdit-main\b|^cke_25$|textdes|tomtat|noi_dung|posting_data\[details\]|BodyFocused|Description|Product\.Note|Nội dung tin|^txtComment$|noidung|txtDescription","Vị trí đẹp:

- Trung tâm Ba Đình, Gần Lăng Bác.

- Vị trí đỉnh cao khách du lịch khắp năm châu hội tụ phù hợp quảng cáo thương hiệu lớn.

- Diện tích: 50m2 x 5 tầng,  Sổ đỏ chính chủ, pháp lý sạch.

- Giá: 16 tỷ ( Có thương lượng ).

Miễn môi giới và trung gian..!

Liên hệ Khá: 0888888888.

(Liên hệ để được tư vấn, xem nhà hoàn toàn miễn phí).

Tôi đang có rất nhiều căn nhà với nhiều phân khúc khác nhau.","",0,c1

r117,0,"Diện Tích

|dientich|txtDientich|txtArea|dien_tich|Area|Vui lòng nhập Diện tích đất|size|^posting_data\[xd\]$|dientich|Ads\.Ads_Area|posting_data\[area\]","50","",0,c1

r623,0,"Giá

|Gia|Ads\.Ads_Price|posting_data\[price\]|afterkeydown|^price$|gia|^price$|price|^gia$|gia|Giá","16000000","",0,c1

r123,0,"Số Tầng

|sotang|Số tầng|solau|floors|^Floor$|posting_data\[floor\]|Tầng/Lầu|txtFloorNumbers","5","",0,c1

r124,0,"Số Phòng Ngủ

|sophong|^Rooms$|posting_data\[room\]|txtRoomNumber|Product\.Room|^room$","3","",0,c1

r125,0,"Số Toilet

|sotoilet|Toilets|posting_data\[wc\]|txtToiletNumber|Product\.Toilet|^toilet$","3","",0,c1

r127,0,"Mặt Tiền

|mattien|posting_data\[kv\]|txtWidth|chieungang|txtWide|Product\.Width|^frontend$|^c_rong$","5","",0,c1

r518,0,"Đường Trước Nhà

|txtDuongtruocnha|duongrong|^Ads\.DuongVao$|txtLandWidth|txtRoadWide|^roadin$|^Product\.Street$|^posting_data\[road\]$","4","",0,c1

r126,0,"Địa Chỉ

|diachi|Địa chỉ|txtDiadiem|^txtAddress$|posting_data\[address\]|address|^Địa chỉ$|txtAddress","Từ Liêm","",0,c1

r108,0,"Tên Liên Hệ

|tenlienhe|Tên liên hệ|lienhe|Vui lòng nhập Người liên hệ","Phan Linh","",0,c1

r365,0,"Điện Thoại

|^phone$|ContactMobileFocused","0888888888","",1,c1

r109,0,"Điện Thoại

|dienthoai|^Ads\.Mobile$","0888888888","",0,c1

r122,2,"thienkhoi.com

|Đơn vị|donvi|loaibds|1|cachtinh|Loại tin|tinh|loaitin|phaply|^ddlKind$|^cbxLegal$","Tổng diện tích","",0,c1

r624,2,"thienkhoi.com

|^Ads\.Ads_Currencies$|Donvi|Đơn vị","Triệu","",0,c1

r625,2,"thienkhoi.com

|^Ads\.Ads_Unit$","Tổng diện tích","",0,c1

r1338,2,"thienkhoi.com

|^cbxMoneyType$|^cboUnitPost$","""1""","",0,c1

r1404,2,"thienkhoi.com

|^ddlStreets$|^cboDirectionPost$|^cboBalconDirection$","""0""","",0,c1

r382,3,"thienkhoi.com

|^thuong_luong$|^chinhchu$|chinhchu|xehoi|santhuong|phongan|nhabep","1","",0,c1

r1416,3,"thienkhoi.com

|^appliances$","100","",0,c1

r1418,3,"thienkhoi.com

|^type2$","1000","",0,c1

### AUTOFILL OPTIONS ###,,,,,,

advanced,"[]",,,,,

exceptions,"[]",,,,,

textclips,"[]",,,,,

variables,"[]",,,,,

backup,0,30,,,,

manual,0,,,,,

delay,0,1,,,,

labelmatch,0,,,,,

overwrite,0,,,,,

vars,1,,,,,

sound,1,,,,,

voice,0,1,,,,

debug,0,,,,,

mask,1,,,,,

scale,1,,,,,

menu,1,,,,,

autoimport,0,,,,,

1,,,,

debug,0,,,,,

mask,1,,,,,

scale,1,,,,,

menu,1,,,,,

autoimport,0,,,,,

 

Giá: thỏa thuận
Diện tích: 0m²
Quận/Huyện: Quận Cầu Giấy
15/09/2022